Producten

Algemene voorwaarden


ALGEMENEN VERKOOPSVOORWAARDEN
ARTIKEL 1 : TOEPASSING.
1.1 Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene
verkoopsvoorwaarden, waarvan de klant/koper hierbij verklaart kennis te hebben genomen, en die alzo prevaleren op de gebeurlijke eigen
aankoopvoorwaarden van de klant/koper.
1.2 Het niet toepassen door de verkoper van één of meerdere bepalingen van huidige algemene voorwaarden mag niet door de koper als
een verzaking aan deze voorwaarden geïnterpreteerd worden.
ARTIKEL 2 : Aanbiedingen, bevestigingen, prijzen en afhalingen.
2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
2.2 Elk mondeling akkoord van vertegenwoordigers, verkopers of ander personeel zijn voor CAT slechts bindend, indien deze schri ftelijk
werden bevestigd door één van de zaakvoerders van CAT.
2.3 De afbeeldingen, maten, gewichten en technische gegevens welke in onze catalogi, faxen, advertenties, Internet site e.d. vermeld zijn
gelden slechts als inlichting en verbinden CAT niet.
2.4 De prijzen verstrekt door de verkoper gelden slechts ten indicatieve titel en worden verstrekt onder voorbehoud van foutieve opgave,
prijsstijgingen en zolang de voorraad strekt.
2.5 De prijs aangeduid is deze geldend op de dag van het afsluiten van de bestelling. Indien tussen de dag van de bestelling en de datum van
de levering of afhaling een prijsverhoging mocht optreden ingevolge koerswijziging of een wijziging in eender welke belasting of taks op de
koopwaar, zal deze door de verkoper steeds mogen worden doorgerekend, zonder het recht voor de koper om daarvoor de ontbinding te
vragen. Een andere prijsverhoging, onafhankelijk van de wil van de verkoper kan steeds worden doorgerekend, met het recht nochtans
voor de koper om, zo de verhoging meer dan 5% bedraagt, ten laatste op de leveringsdatum van de koop af te zien, mits betaling van een
forfaitaire schadevergoeding ten belopen van 25% van de gecontracteerde prijs.
2.6 De vermelde prijzen zijn bruto prijzen exclusief BTW.
2.7 De prijs van de verpakking is in de aankoopprijs inbegrepen, tenzij anders overeengekomen.
2.8 De afhaling van de bestelde goederen gebeurt in het magazijn of de bedrijflokalen van CAT, tenzij anders schriftelijk door partijen wordt
overeengekomen. Om afhaling van bestelde goederen te kunnen uitvoeren dient de bestelling echter minstens 1 uur op voorhand geplaatst
te zijn geweest. Diezelfde bestelling verblijft 5 dagen ter beschikking van de koper.
2.9 CAT behoudt zich ten allen tijde het recht voor de identiteit van de afhaler te verifiëren.
Artikel 3 : Levering, risico, leverings- en herstellingstijden.
3.1 Tenzij anders overeengekomen, worden alle leveringen geacht plaats te vinden vanaf het magazijn van CAT. De verkochte zaak is vanaf
het tijdstip sluiten van de koopovereenkomst voor rekening en risico van de afnemer. Het risico tijdens het transport vanaf het magazijn van
CAT of elders is, ook indien franco levering is overeengekomen, voor rekening van de afnemer.
3.2 Voor elke bestelling op het Belgisch grondgebied door tussenkomst van CAT wordt een transportkost aangerekend van min. 16,5 € , doch
voor leveringen in het Groot Hertogdom Luxemburg beloopt diezelfde transportkost min. 35€ tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk door
partijen overeengekomen. Spoedzendingen zijn steeds op kosten van de koper.
3.3 Voor bestellingen onder de 124 EURO, evenals in het geval van annulatie van een bestelling, zullen forfaitair 13 EURO administratiekosten
worden aangerekend ten laste van de koper.
3.4 De leveringstermijnen worden steeds bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als uiterlijke termijnen. Zij worden door de
verkoper in de mate van het mogelijke zoveel mogelijk nagekomen. Vertragingen wettigen geenszins de annulatie van de bestelling, het
verbreken van de koop, een vermindering van de prijs of een eis tot schadeloosstelling van welke aard ook.
3.5 In geval van bedrijfsstoringen, stakingen, overmacht, toeval en/of overheidsmaatregelen, is de verkoper ontslagen van de verplichting tot
levering en/of uitvoering. Bedrijfsstoringen omvatten tevens het in gebreke blijven van de leveranciers van de verkoper, om welke reden
dan ook. De verkoper heeft dan de keuze tussen enerzijds de verbreking van rechtswege van de overeenkomst zonder schadevergoeding
en anderzijds, de verlenging van de termijnen van levering en/of uitvoering met een duur gelijk aan deze der onderbreking. De verbreking
of verlenging van de termijn zal van de zijde van de verkoper kunnen betekend worden door een eenvoudig bericht per fax of per brief.
3.6 Indien orders niet in hun geheel kunnen worden uitgevoerd, zal het resterende deel voor nalevering genoteerd worden. Nalevering worden
steeds met de volgende orders verzonden.
Artikel 4: Herstellingen.
4.1 De klantendienst van CAT zal de koper een herstellingsnummer bezorgen hetwelk op de verpakking dient te worden vermeld bij het
terugzenden van de koopwaar. Partijen komen tevens overeen dat geen enkele terugzending van materiaal kan aanvaard worden zonder
hoger genoemd herstellingsnummer.
4.2 Defecte goederen die ter herstelling aan de verkoper worden terugbezorgd zonder duidelijke defectomschrijving, zullen in dezelfde staat
worden teruggezonden naar de koper die zal instaan voor de transportkosten.
4.3 Goederen door de koper naar de verkoper opgestuurd ter herstelling, dienen bij de verkoper toe te komen in de originele verpakking, of bij
gebreke daaraan in een deugdelijke verpakking. Indien bij aankomst de goederen schade vertonen, veroorzaakt door transport, worden de
goederen naar de koper, op diens kosten geretourneerd zonder nog voor omruiling in aanmerking te komen.
4.4 Bij het terugsturen van goederen naar de verkoper ter herstelling, zal een forfaitair bedrag van 15 EURO per stuk verschuldigd zijn zo die
goederen bij nader inzien toch niet defect waren, of nooit bij de verkoper werden aangekocht.
4.5 Goederen uit garantie of niet van de verkoper afkomstig, en binnengebracht ter herstelling of upgrading verblijven in de bedrijfsruimten van
de verkoper op risico van de klant.
4.6 Alle kosten (herstelling, bestek, test, vervoer, verpakking, etc.) zijn contant te betalen. De technische tests die alle binnengebrachte
producten ondergaan zullen gefactureerd worden indien het materiaal geen defect vertoont. CAT is niet verplicht een voorafgaand bestek
op te maken indien de reparatiekosten minder dan 124 EURO, excl. BTW bedragen. De technische en administratiekosten voor het
opmaken van het bestek worden gefactureerd indien de herstelling niet is uitgevoerd.
4.7 De afnemer wordt op de hoogte gebracht op het moment dat het materiaal hersteld is. Het materiaal zal echter aanzien worden als zijnde
de eigendom van CAT, indien het binnen een termijn van 3 maand na de ingebrekestelling niet werd afgehaald.
Artikel 5: Betalingsvoorwaarden.
5.1 Al onze rekeningen zijn contant betaalbaar op het adres vermeld op de factuur, tenzij anders bedongen wordt in tussen partijen bindende
stukken of een vervaldatum vermeld werd op de factuur.
5.2 Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun inlossing. Eventuele kosten ervan vallen ten laste van de koper of opdrachtgever.
Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking
van de algemene voorwaarden. De kosten bij acceptatie van wissels vallen ten laste van de koper of opdrachtgever.
5.3 Ingeval van wanbetaling is de koper, zonder enige ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% van het
verschuldigde bedrag. De schadevergoeding bedraagt steeds minimum 62 EURO. Bovendien zal bij verzuim van contante betaling of bij
niet-betaling op de voorziene vervaldag, zonder enige ingebrekestelling van rechtswege op het factuurbedrag een conventionele intrest
verschuldigd zijn van 1% per maand, te rekenen vanaf de dag der afgifte van de factuur of vanaf de voorziene vervaldag. Elke begonnen
maand zal als volledige maand aangerekend worden.
5.4 De niet-betaling (op de vervaldag) van een enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen, facturen van
rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
5.5 Bij ontvangst van een niet-gedekte cheque zal forfaitair aan CAT een schadevergoeding verschuldigd zijn, voor administratieve
doeleinden, ten belopen van 20 EURO. Het bestaan van een ongedekte cheque ontneemt geenszins het recht aan CAT om de
betalingsvoorwaarden van huidig artikel toe te passen. Deze schadevergoeding staat volledig los van de mogelijkheid voor de verkoper tot
het indienen van strafklacht met eventuele burgerlijke partijstelling.
5.6 Artikel 61 Chequewet luidt als volgt: “Met gevangenisstraf van één maand tot twee jaar en met een geldboete van 26 EURO tot 3.000
EURO wordt gestraft: 1. Hij de wetens en willens een cheque of enig ander door deze wet met de cheque gelijkgesteld waardepapier
uitgeeft zonder voorafgaand, toereikend en beschikbaar fonds; 2. Hij die dergelijk waardepapier overdraagt, wetende dat het fonds niet
tevens toereikend en beschikbaar is; 3. De trekker die wetens en willens het fonds van dergelijk waardepapier geheel of ten dele
terugneemt tijdens de aanbiedingstermijn; 4. De trekker die, met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, een dergelijk
waardepapier herroept of het fonds ervan geheel of ten dele onbeschikbaar maakt, of na het verstrijken van de aanbiedingstermijn het
fonds geheel of ten dele terugneemt. Alle bepalingen van het eerste boek van het Strafwetboek, met inbegrip van hoofdstuk VII en artikel
85, zijn toepasselijk op de door deze wet omschreven misdrijven.”
Artikel 6: Annulatie bestelling, ontbinding.
6.1 Indien de koper zijn bestelling geheel of gedeeltelijk intrekt of indien de koper in gebreke blijft zijn bestelling geheel of gedeeltelijk in
ontvangst te nemen, is hij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van de waarde van de bestelling onverminderd de
mogelijkheid voor de verkoper om tot gedwongen afname van het bestelde over te gaan. De schadevergoeding bedraagt steeds minimum
62 EURO. Elke annulering van het bestelde dient per aangetekend schrijven te gebeuren.
6.2 Bij niet-betaling behoudt de verkoper zich het recht voor om verder leveringen stop te zetten en tegelijkertijd het recht om de overeenkomst
van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde
gedeelte.
6.3 De verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als
ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische
toestand van de koper.
6.4 Indien de koper goederen terugstuurt die hij/zij niet kan verkopen zal CAT die goederen enkel crediteren mits goedkeuring van de directie
van CAT, indien ze niet gebruikt/beschadigd zijn en indien ze nog steeds verkocht worden (geen end of life product). Er zal hiervoor een
administratieve kost worden aangerekend van 10% van de huidige verkoopprijs en dit met een minimum van 62 EURO. Tevens is hier
artikel 4.1 van kracht.
Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud.
7.1 Alle geleverde goederen blijven, in afwijking van artikel 1583 B.W., in hun totaliteit eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de
hoofdsom, kosten en intresten. De koper is ertoe gehouden de betreffende goederen geïndividualiseerd te bewaren tot de datum van
algehele betaling. De koper erkent uitdrukkelijk de toepasselijkheid van artikel 101 Faill.W.,zodat in geval van faling van de koper, de
verkoper het recht heeft de toepassing van deze wetsbepaling in te roepen en de goederen, eigendom van de verkoper, terug te vorderen.
7.2 De koper is, zolang, hij de bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door de verkoper geleverde zaken een
pandrecht te verlenen.
Artikel 8: Klachten, aansprakelijkheid.
8.1 Onmiddellijk na ontvangst van de zending dient de koper na te gaan of de geleverde hoeveelheid overeenkomt met de aangekochte
hoeveelheid. Klachten over zichtbare gebreken of in verband met conformiteit dienen, teneinde ontvankelijk te zijn, uiterlijk twee dagen na
ontvangst van de waar bij middel van een schriftelijke en aangetekende zending aan de verkoper worden meegedeeld. Het gebruik of de
eventuele voortverkoop van de goederen doet eventuele aansprakelijkheid van de verkoper teniet.
8.2 Klachten in verband met verborgen gebreken zijn slechts ontvankelijk indien zij in een aangetekend en voldoende gemotiveerd schrijven ter
kennis worden gebracht van de verkoper uiterlijk binnen de drie maanden vanaf de leveringsdatum en zulks tevens binnen de twee
werkdagen na het vaststellen van het gebrek. De bewijslast van de tijdigheid rust op de koper. De desbetreffende factuur zal slechts
gecrediteerd worden zo de goederen binnen de zeven werkdagen na de leveringsdatum aan de verkoper werden terug bezorgd. Indien de
goederen na dat tijdstip aan de verkoper worden terugbezorgd, zal deze laatste de keuze hebben tussen kosteloze vervanging of
creditering van de factuur op basis van de op dat moment gangbare marktwaarde van de goederen. In beide gevallen wordt elke vorm van
recht op schadevergoeding in hoofde van de koper uitdrukkelijk uitgesloten.
8.3 Klachten geven de koper nimmer het recht de nakoming van zijn verplichtingen jegens de verkoper op te schorten.
Artikel 9: Garantie
9.1 Bepaalde door de verkoper geleverde goederen dragen een garantie van 1, 2, 3, 4, 5 dan wel 10 jaar, garantietermijn die naar aanleiding
van de verkoop aan de koper zal worden meegedeeld. Goederen met een aankoopprijs beneden de 25 EURO zullen enkel worden
omgeruild indien het defect wordt vastgesteld binnen een tijdsspanne van drie weken na de aankoop
9.2 De reparaties geven geen enkel recht op garantie, behalve bij uitdrukkelijk afwijkende overeenkomst.
9.3 De garantie vervalt indien de bij de levering meegedeelde onderhoudsvoorschriften niet werden nageleefd, indien het geleverde
verkeerdelijk werd gebruikt of indien de koper zonder uitdrukkelijke toestemming van CAT veranderingen liet uitvoeren.
9.4 CAT verleent slechts een garantie die strikt beantwoordt aan de voorwaarden en garantielimieten die door de fabrikant of de leverancier,
voor het geval de fabrikant niet dezelfde (rechts)persoon is als de leverancier, worden opgelegd.
Artikel 10: Omruiling, backorders.
10.1 Omruilingen vinden steeds plaats in de bedrijfsruimten van de verkoper.
10.2 In geval een backorder wordt geannuleerd zonder schriftelijke bevestiging per fax, wordt een forfaitaire administratiekost van 13 EURO
aangerekend.
Artikel 11: Opdrachten aan derden en aansprakelijkheid.
11.1 CAT draagt geen enkele aansprakelijkheid ingeval van verlies van of schade aan de vervoerde goederen ten gevolge van de aa rd of de
gebreken eigen aan die goederen. Wanneer CAT voor de uitvoering van haar opdracht een beroep dient te doen op derden, hetzij
onderaannemers, hetzij andere tussenpersonen, staat zij enkel en alleen in voor haar zorgvuldige keuze van betrokkenen en voor het
doorgeven van de nodige gegevens en de juiste instructies. CAT draagt derhalve geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor even tuele
klachten met betrekking tot deze opdracht. Uit dien hoofde kan van CAT geen enkele vorm van schadevergoeding worden geëist, noc h
rechtstreeks, noch onrechtstreeks. CAT draagt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor enige tekortkoming of vertraging in de ter
beschikkingstelling van bestelde goederen ten gevolge van beperkingen die haar zijn opgelegd door de overheid of een andere vorm van
overmacht waarover zij geen controle heeft.
Artikel 12: Rechtsmacht.
12.1 Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op onze contracten.
12.2 Indien de verkoper door de houding/nalatigheid van de koper wordt genoodzaakt tot invordering langs gerechtelijke weg, zullen alle
daarmee verbandhoudende kosten, inclusief honoraria, ten laste van de koper worden verhaald.
12.3 Eventuele geschillen zullen uitsluitend onderworpen dienen te worden aan de bevoegdheid van de Rechtbanken te Antwerpen .